پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سامان سامع [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: بازی وارسازی پروسه تفکر بازی گونه و استفاده از مکانیک‌های بازی برای درگیر کردن کاربران و حل مشکلات است یکی از 4 کاربرد مهم بازی کاری در منابع انسانی می‌باشد و یکی از قسمت‌های مهم منابع انسانی استخدام و جذب نیروی انسانی است. ارزیابی استخدام شرکت‌ها در اشکال مختلف آزمون و مصاحبه و بازی‌های مدیریتی انجام می‌گیرد. بهترین آزمونه‌ای ارزیابی استخدام می‌توانند استعدادها و ویژگی‌های شخصیتی هر فرد را مطالعه کنند و مطابق با آن شغل مناسب را پیشنهاد دهند. اگر این ارزیابی استخدام به‌صورت استاندارد صورت نگیرد ممکن است فرد به‌صورت ناعادلانه از چرخه جذب نیرو خارج شود. و یا در جایگاهی اشتباه استخدام شود. با این توضیحات، هدف پژوهش حاضر ارزیابی و انتخاب بازی اثربخش در جذب نیروی انسانی با استفاده از رویکرد بازی کاری می‌باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف آن در زمینه تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این تحقیق در جهت شناسایی شاخص‌ها از ترکیب دو گروه از خبرگان دانشگاهی و حوزه بازی اثربخش و مدیریت منابع انسانی به تعداد 20 نفر تشکیل‌شده است. از روش کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت. در این پژوهش در بخش آمار توصیفی از شاخص‌های آماری مانند فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، نمودار دایره‌ای، ستونی استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از تکنیک بهترین-بدترین و نرم‌افزار لیندو لینگو استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که هدف‌گذاری به‌عنوان بهترین معیار و عملکرد به‌عنوان بدترین معیار معرفی شدند. همچنین زیر معیار تحقق اهداف به‌عنوان بهترین و زیر معیار استفاده از مشوق‌هایی نظیر امتیاز دادن و ارتقا به‌عنوان بدترین زیر معیار معرفی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازی اثربخش #جذب نیروی انسانی #منابع انسانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)