پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمد بوستانی [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: تیرهای قوسی کم عمق یک المان سازه ای مهم در کاربرد سازه های مهندسی راه و ساختمان و مهندسی مکانیک و هوافضا می باشد. مشخصه مهم تیرهای قوسی کم عمق، تحت بارگذاری جانبی، ناپایداری آن ها در برابر نیروهای بحرانی است که در اثر آن سازه دستخوش یک جابه جایی بزرگ ناگهانی به سوی یک ساختار تعادلی جدید می شودکه به اصطلاح فروجهش نامیده می شود. در این تحقیق به بررسی نیروهای بحرانی استاتیکی و دینامیکی یک تیر قوسی کم عمق با شکل اولیه تابع سینوسی و تکیه گاه های عمومی (فنر) تحت یک بار نقطه ای ثابت پرداخته شده است. روابط غیر خطی حاکم بر تیر قوسی کم عمق، با فرض تیر اویلر-برنولی به دست آمده و معادله حرکت آن با استفاده از یک معادله دیفرانسیلی-انتگرالی غیر خطی بیان شده و با در نظر گرفتن یک پاسخ فوریه کسینوسی و یک چند جمله ای کمکی به حل آن پرداخته شده است. رویکرد اتخاذ شده برای تحلیل این مساله استفاده از انرژی کل سیستم و حساب تغییرات و انتگرال گیری جزء به جزء می باشد. در پایان به مقایسه تأثیر انواع تکیه گاه بر نیروی بحرانی کمان پرداخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تیر قوسی کم عمق #پدیده فروجهش #شرایط مرزی عمومی #نیروی بحرانی استاتیکی #نیروی بحرانی دینامیکی #پایداری استاتیکی #پایداری دینامیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)