پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
حامد محرابی [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق به بررسی تجربی و عددی برهم کنش پدیده رچتینگ و خستگی برای فولاد های CK45 و SS316 در بارگذاری سیکلی تک محوری پرداخته شده است. بارگذاری‌ها شامل دو نوع تنش-کنترل و کرنش-کنترل می‌باشند. آزمایش‌های تنش-کنترل به صورت دو مرحله ای و آزمایش‌های کرنش-کنترل به صورت یک مرحله ای انجام شده‌اند. همچنین رفتار رچتینگ و رفتار نرم‌شوندگی سیکلی نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مطالعه تأثیر پارامتر های دامنه تنش یا دامنه کرنش، تنش میانگین یا کرنش میانگین، نسبت تنش و تعداد سیکل پیش رچتینگ برای آزمایش‌های دو مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند. آزمایش‌های تجربی توسط دستگاه سرو هیدرولیک اینسترون 8802 انجام گردیده‌اند. تحلیل‌های عددی توسط نرم افزار آباکوس، برای سه مدل سخت‌شوندگی سینماتیک خطی، ایزوتروپیک و مدل ترکیبی غیر خطی ایزوتروپیک/سینماتیک انجام شده و با نتایج تجربی مقایسه شده‌اند. برای فولاد SS316 به دلیل بارگذاری با مقدار زیاد در آزمایش خستگی نسبت به بارگذاری آزمایش پیش رچتینگ، با پدیده اضافه بار مواجه می‌باشیم که باعث افزایش عمر خستگی می‌شود و برای فولاد CK45 به دلیل بارگذاری با مقدار کم در آزمایش خستگی، تنها عامل موثر بر عمر خستگی رچتینگ بوجود آمده در مرحله آزمایش پیش رچتینگ می‌باشد که باعث کاهش عمر خستگی می‌گردد. در بارگذاری کرنش-کنترل برای نمونه های CK45 رفتار سیکلی متغییر با سیکل و دامنه تنش، به صورت سخت شونده و نرم شونده مشاهده گردید و برای نمونه هایSS316 رفتار کاملاً نرم شونده مشاهده گردید. در این نوع بارگذاری برای هر دو نمونه افزایش دامنه کرنش باعث کاهش عمر خستگی می‌گردد. همچنین با استفاده از روش انرژی نیز مدل‌هایی جهت پیش بینی عمر خستگی در حالت کرنش-کنترل ارائه شده است. به طور کلی معلوم شد که عمر خستگی به طور چشم گیری متأثر از دامنه تنش و یا دامنه کرنش می‌باشد و تأثیر تنش میانگین و یا کرنش میانگین بر عمر خستگی اندک می‌باشد. همچنین در حل عددی توسط نرم افزار آباکوس مشخص شد که تنها مدل سخت‌شوندگی که قابلیت شبیه سازی صحیح رفتار رچتینگ را دارد، مدل سخت‌شوندگی ترکیبی غیر خطی ایزوتروپیک/سینماتیک می‌باشد و دو مدل سخت‌شوندگی سینماتیک خطی و ایزوتروپیک به تنهایی قادر به شبیه سازی رفتار رچتینگ نمی‌باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برهم کنش پدیده رچتینگ و خستگی #بارگذاری سیکلی تک محوری #نرم‌شوندگی #مدل سخت‌شوندگی #پدیده اضافه بار #رفتار رها سازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)