پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
بهزاد جهانگیری [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق، به مطالعه ی تجربی و عددی پدیده ی رچتینگ بر روی پوسته های جدار نازک با سطح مقطع دایروی و چهارگوش دارای گشودگی و بدون گشودگی تحت گشتاور خمشی خالص از جنس فولاد SS304 پرداخته شده است. در این تحلیل پوسته ها داخل فیکسچر طراحی شده، جهت اعمال گشتاور خمشی قرار گرفته اند و بار سیکلی با نیروی میانگین غیر صفر به انتهای آن ها اعمال می گردد که باعث انباشتگی کرنش پلاستیک و وقوع پدیده رچتینگ می شود. بارگذاری ها شامل دو نوع نیرو-کنترل و جابه جایی-کنترل می باشد. آزمایش های تجربی توسط دستگاه سروهیدرولیک اینسترون 8802 انجام گردیده اند. تحلیل های عددی توسط نرم افزار آباکوس و با استفاده از مدل سخت شوندگی غیرخطی ایزوتروپیک/سینماتیک انجام شده و با نتایج تجربی مقایسه شده است. در این تحقیق اثر دامنه بار، بار میانگین، دامنه جابه جایی، طول تحت خمش، قطر نمونه ها و هندسه پوسته ها بر رفتار رچتینگ مورد تحلیل قرار گرفته است. مشاهده گردید که با افزایش تنش میانگین و دامنه بار به دلیل افزایش گشتاور خمشی، میزان جابه جایی رچتینگ افزایش می یابد و نرخ جابه-جایی رچتینگ به ازای افزایش سیکل، کاهش می یابد و به مقدار ثابتی می رسد. همچنین تأثیر گشودگی دایروی بر پوسته های استوانه ای تحت این نوع بارگذاری مورد تحلیل قرار گرفته و مشاهده شد که ایجاد گشودگی، باعث افزایش تغییر شکل پلاستیک و نرخ آن می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پدیده رچتینگ #پوسته ی جدار نازک #بارگذاری سیکلی #خمش خالص

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)