پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
فرید کاظمی راد [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، رامین امینی[استاد راهنما]
چکیده: تحلیل دینامیکی سدهای بتنی قوسی با این فرض که این سدها سازه هایی یکپارچه هستند تنش های کششی بزرگی را در راستای قوس بخصوص در تراز تاج سد نشان می دهد. این تنشهای کششی بزرگ معمولاً بسیار فراتر از حد قابل تحمل بتن بوده و باعث ایجاد ترک هایی در بدنه سد می شوند. علاوه بر این، سدهای بتنی قوسی ذاتاً سازه های پوسته ای یکپارچه نیستند، بلکه از یک سری طره های قائم تشکیل شده اند که توسط درزهای انقباض از یکدیگر جدا شده اند. این درزهای انقباض جهت کنترل حرارت ناشی از واکنش هیدراتاسیون سیمان و نیز مشکلات اجرایی در بدنه سد تعبیه می شوند. درزهای فوق قادر به انتقال تنشهای کششی بدست آمده از تحلیلهای خطی نیستند. بنابراین در عمل انتظار می رود که این درزها در طی زلزله باز و بسته شده و نسبت به یکدیگر بلغزند و باعث آزاد شدن تنشهای کششی و باز توزیع نیروهای داخلی سد شوند. اندرکنش سد و مخزن، اندرکنش سد و پی، تراکم پذیری آب مخزن و باز و بسته شدن درزهای انقباضی سد از جمله عوامل مهم تاثیر گذار بر پاسخ لرزهای این سازه ها می باشد. بهنگام وقوع زلزله مجموعه عوامل فوق، سیستم پیچیده و وابسته ای را تشکیل می دهند که معمولاً به منظور اجتناب از این پیچیدگی ها، تحلیل دینامیکی این سازه ها با فرض های ساده کننده ای همراه بوده است. در این تحقیق سعی شده است با احتساب عوامل تاثیر گذار فوق در حد قابل قبول، رفتار لرزه ای این سازه ها و اثر هر یک از این عوامل را با تحلیل رفتار یک سد قوسی نمونه مورد ارزیابی قرار داده و سپس مقایسه ای میان نتایج این مدلهای واقع بینانه با مدلهای شامل فرض های ساده کننده صورت پذیرد. جهت انجام تحلیلهای عددی، نرم افزار المان محدود11 ANSYS بدلیل قابلیتهای آن و برخورداری از المانهای مناسب جهت مدلسازی تراکم پذیری آب مخزن و درزها و ناپیوستگیها در بدنه سد، مورد استفاده قرار گرفته است. سد قوسی نمونه در این تحقیق سد بتنی قوسی ماروپوینت بوده و شتابنگاشت زلزله تفت و زلزله ناغان به منظور انجام تحلیلهای تاریخچه زمانی مورد استفاده قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل دینامیکی #سدهای دو قوسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)