پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
عبدالصالح حجتی [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، سید حسین قریشی [استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد مشاور]
چکیده: امروزه مسائل مربوط به ایمنی و پایداری سدهای خاکی که با هزینه‌های هنگفت به بهره برداری رسیده‌اند، دارای اهمیت خاصی می باشند. بسیاری از مخازن سدهای ساخته شده دارای مشکلات ناشی از نشت می‌باشند. احداث پردههای آب‌بند در زیر سازه های آبی از مؤثرترین روش‌ها جهت افزایش طول خزش و کاهش میزان دبی نشت می باشد. هدف از این تحقیق یافتن روابطی جهت تاثیر عمق، مکان و زاویه مناسب برای پرده‌های آب‌بند می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل آزمایشگاهی مقدار نشت و فشار پیزومتری برای حضور یک دیوار آب‌بند در ابتدای سد برای تعداد 20 اختلاف هد بالادست و پایین دست و سه طول متفاوت سد با یک نوع خاک پی سد به تعداد 63 داده آزمایشگاهی برداشت گردید. نتایج بدست آمده جهت صحت‌سنجی مدل عددی seep/w 2007 استفاده شد و نشان داد مدل عددی تطابق قابل قبول با داده‌های آزمایشگاهی دارد. مقادیر دبی نشت و گرادیان هیدرولیکی از مدل عددی به تعداد 4000 داده برای یک پرده آب‌بند و دو پرده در 4 عمق مختلف، 7 مکان، 11 زاویه، 4 اختلاف هد بالادست و پایین دست از نرم افزار استخراج گردید. نتایج نشان داد بهترین مکان برای کاهش دبی نشت و گرادیان هیدرولیکی یکی در پاشنه و دیگری در پنجه سد می‌باشد که رابطه‌های بدون بعد برای تاثیر عمق، زاویه و مکان پرده های آب‌بند روی دبی نشت، گرادیان هیدرولیکی و طول معادل نشت آب ارائه گردید. همچنین نتایج نشان داد طول خزشی که از تئوری‌های لین و بلای استخراج می‌شود صرفاَ برای محیط‌های آزمایشگاهی مناسب بوده و در زیر سدهای خاکی حل عددی معادلات ریچاردز و لاپلاس به روش اجزای محدود از دقت بسیار بالایی برخوردارند. به منظور مطالعه روش عددی از نتایج اندازه گیری نرم افزار seep/w از بسته GeoStudio 2007 استفاده گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوار آب بند #سدهای خاکی #گرادیان خروجی #نشت #seep/w

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)