پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سیده مریم ضیائی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، جلیل ابریشمی [استاد راهنما]
چکیده: پدیده رسوب گذاری و انباشت آن به دلیل کم شدن حجم مفید مخزن، ناپایداری سد و ضررهای اقتصادی یکی از مواردیست که همواره مورد مطالعه و بررسی پژوهشگران و مهندسان بوده است . علاوه بر این پدیده، مساله نشت در سد خاکی به دلیل بالا بودن گرادیان هیدرولیکی و متخلخل بودن بدنه و پی سد و با توجه به مسائل اقتصادی، ضروری و مهم می باشد. برای جلوگیری از نشت آب از فونداسیون سد خاکی، به روش های مختلفی زیر بدنه سد را آب بندی و یا تقریبا آب بندی می کنند که این امر اگر چه به مقدار زیادی از نشت فونداسیون می کاهد اما هزینه های قابل توجهی دارد، که گاه اقتصادی به نظر نمی رسد. با توجه به اینکه کاهش نفوذپذیری کف مخزن به دلیل افزایش تدریجی رسوبات به صورت علمی–تجربی اثبات می شود، بدین معنا که رسوبات وارد شده به مخزن به تدریج روی یکدیگر انباشته شده و ضمن افزایش تراکم رسوبات قبلی، بر ضخامت رسوب وکاهش نفوذپذیری کف مخزن تاثیر دارند به گونه ای که شاید بتوان انتظار داشت، پس از چند سال محدود عملا نفوذپذیری کف مخزن بسیار ناچیز گردد، که در این حالت عملا سیستم های آب بندی پی، دیگر نقشی در کاهش نشت آب از پی سد ندارند. در این تحقیق طبق رسوبات وارده در هر نیمسال، برای 5 سال اولیه بهره برداری از سد، مدلسازی توسطseep/w برای سد خاکی ارداک انجام شد و تحلیل برای سه حالت وجود دیوار آب بند و رسوب، وجود دیوار آب بند و بدون رسوب، و بدون دیوار آب بند و با رسوب انجام و با یکدیگر مقایسه شد. با تحلیل و اندازه گیری مقادیر نشت در دو حالت وجود دیوار آب بند و وجود رسوب و وجود دیوار آب بند و عدم وجود رسوب مشخص شد که انباشت رسوبات پشت سد باعث حدود 58 درصد کاهش نشت در حالت با آب بند و با رسوب در مقایسه با عدم وجود رسوب می شود. همچنین باتوجه به نتایج به دست آمده از تحلیل در نرم افزار و هزینه های ساخت دیوار آب بند و مقدار آب نشت یافته از پی سد، با فرض هدر رفت تمامی آب نشت یافته از پی در حالت بدون آب بند و وجود رسوب وبا درنظر گرفتن قیمت آب 1000 تومان برای هر متر مکعب و مقایسه هزینه ها با یکدیگر مشخص شد که با حذف دیوار آب بند حدود 4.918 میلیار تومان ذخیره می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نشت #رسوب گذاری #سد خاکی ارداک #دیوار آب بند #seep/w

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)