پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سعید نجارزاده [پدیدآور اصلی]، روزبه موذن زاده[استاد راهنما]، خلیل اژدری[استاد مشاور]، سید حسین حسینی[استاد مشاور]
چکیده: بررسی پایداری دیواره جانبی کانال‌های خاکی از نقطه نظر افزایش بهره‌وری مصرف آب و کاهش هزینه‌های اقتصادی ناشی از گسیختگی بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق پایداری شیب‌های خاکی در یک تانک نشت با استفاده از درصدهای مختلف آهک هیدراته (2%، 5%، 10% و 20% درصد وزنی) و نانو آهک (نسبت وزنی 3% و 5%) برای پوشش شیب جداره مختلف (1:1، 5/1:1، 1:2 و 3:4) شبیه سازی شد. در حالت بدون پوشش، در شیب جداره 53 درجه در تراز آبی 460mm و دبی نشت 15میلی‌لیتر بر ثانیه و شیب جداره 27 درجه در تراز آبی 560mm و دبی نشت 60 میلی‌لیتر بر ثانیه گسیختگی اتفاق افتاد. نمونه شیب جداره 1:1 با پوشش 10% آهک هیدراته در قیاس با همین شیب و نمونه جداره 1:1 بدون پوشش در ترازهای 310، 360، 410 و 460 میلی‌متر به ترتیب منجر به کاهش 44/66، 42/016، 43/75 و 48/14 درصدی دبی نشت شده است. نتایج نشان داد که پوشش شیب جداره 3:4 با پوشش 5% وزنی نانو آهک، در مقایسه با شیب جداره 3:4 بدون پوشش در ترازهای آب مشابه310، 360 و 410 میلی‌متر به ترتیب شاهد کاهش 20/96، 52/07 و 40 درصدی دبی نشت شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پتانسیل هیدرولیکی #پایداری #کانال خاکی #نانو آهک #نشت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)