پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مصطفی اشرفی [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد مشاور]، سید حسین حسینی[استاد مشاور]
چکیده: در سال های اخیر مشکلات ویژه ای در خصوص ایمنی و پایداری سدهای انحرافی و همچنین نشت آب از پی در مخزن سد پدیدار شده است. در ضمن ظهور پدیده جوشش در پایین دست سدهای انحرافی و تخریب بستر پایین دست سد نیز از این قبیل مشکلات است. احداث پرده آب بند و کف بند در زیر سازه های آبی یکی از مؤثرترین روش ها جهت کاهش میزان دبی نشت و تأخیر در وقوع پدیده ی پایپینگ است. در این تحقیق با استفاده از مدل آزمایشگاهی مقدار گرادیان خروجی، دبی نشت و نیروی زیر فشار برای موقعیت های مختلف پرده آب بند و کف بند به ازای هدهای مختلف آب در بالادست بررسی شد. همچنین جهت صحت سنجی نتایج آزمایشگاهی از مدل عددی از نرم افزار seep/w از بسته نرم افزاریGeo Studio 2007 استفاده گردید. بررسی نتایج نشان داد که استفاده از کف بند پایین دست نسبت به استفاده از کف بند بالادست نتایج بهتری را به دنبال داشت. همچنین استفاده از کف بند به همراه دو پرده آب بند در ابتدا و انتها نتایج بهتری را در زمینه گرادیان خروجی، نیروی زیرفشار و دبی نشت نشان داد به طوری که مقدار خطای نسبی نتایج آزمایشگاهی و عددی به ترتیب برابر با 2% و 8% بود. در مدل آزمایشگاهی دبی نشت برای مدل های شاهد، حضور کف بند یا حضور پرده آب بند به تنهایی به ترتیب 302 و 175 و 222 میلیمتر بر دقیقه اندازه گیری شد. شبیه سازی مدل های جریان با حضور کف بند در پایین دست و پرده آب بند در پی و همچنین کف بند و پرده آب بند در پایین دست نسبت به مدل آزمایشگاهی خطای نسبی در حدود 8% داشته اند. نتایج مدل عددی مطابقت خوبی را با مدل آزمایشگاهی نشان داد به طوریکه خطای مدل عددی ±10% بود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان از مدل seep/w برای شبیه سازی پدیده های مختلف حرکت آب در خاک با دقت قابل قبولی استفاده کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بند انحرافی #گرادیان خروجی #نیروی زیرفشار #دبی نشت #کف بند #پرده آب بند #جوشش #seep/w

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)