پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
علی صادقی [پدیدآور اصلی]، محمود صادقیان[استاد راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد مشاور]
چکیده: توده گرانیتوئیدی ششتمد در 45 کیلومتری جنوب شهرستان سبزوار قرار دارد. این توده در بین سنگ-های عمدتاً بازالتی بالشی متعلق به زون افیولیتی سبزوار جایگزین شده است. توده گرانیتوئیدی ششتمد دارای طیف ترکیبی دیوریت- گابرودیوریت، گرانودیوریت، گرانیت و آلکالی فلدسپار گرانیت می باشد، با این وجود ترکیب غالب آن گرانودیوریتی است. آلکالی فلدسپار گرانیت ها به صورت رگه و رگچه ها، گرانیت ها . گرانودیوریت ها را قطع می کنند. این توده نفوذی توسط تعداد زیادی دایک دارای ترکیب گابرودیوریتی (معادل آندریت- بازالت) قطع گردیده است. در نمودارهای تغییرات، روندهای عناصر اصلی و فرعی و کمیاب مبیّن ناپیوستگی بین ترکیبات حدواسط (دیوریت - گابرودیوریت) و اسیدی (گرانودیوریت، گرانیت و آلکالی فلدسپار گرانیت) می باشد، شواهد صحرایی نیز موضوع را تأیید می کند. از نظر تقسیم بندی های زایشی توده گرانیتوئیدی ششتمد به گرانیتوئیدهای نوع I و سری مگنتیت تعلق دارد. در ضمن دارای ماهیت متاآلومین و کالکوآلکالن می باشد. از نظر جایگاه تکتونیکی از نوع گرانیت های قوس آتشفشانی(VAG) است و در زمره گرانیتوئیدهای جزایر قوسی (IAG) قرار می گیرد. فرورانش اقیانوسی- اقیانوسی در یک محیط جزایر قوسی و ذوب ورقه اقیانوسی فرورونده (دگرگون شده تا حد آمفیبولیت) و احتمالاً گوه گوشته ای روی آن (در یک زون فرورانش قوسی) و سپس تبلور تفریقی ماگمای بوجود آمده به تشکیل این توده نفوذی منجر شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ششتمد #زون افیولیتی سبزوار #ژئوشیمی #گرانیتوئیدهای جزایر قوسی #گرانیت های قوس آتشفشانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)