پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
رایحه سادات رضوی نژاد [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد رقابتی صنایع غذایی با نقش میانجی انتقال تکنولوژی پرداخته شده است، که بدین منظور 4 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی برای آن تدوین گردیده است. این تحقیق از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. از بین شرکت های فعال در صنایع غذایی استان خراسان رضوی 25 شرکت که در صنعت لبنیات فعالیت دارند بعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است بدین صورت 10 شرکت که اعلام همکاری کرده بودند به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. پایایی داده های جمع آوری شده در این پژوهش با به کارگیری روش آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و تایید شد. برای آزمون فرضیه ها از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی استفاده شده است. همچنین از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است که برای انجام امور فوق نرم افزارPls3 Student Smart مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده فرضیه های پژوهش را تایید کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایه اجتماعی #سرمایه شناختی #سرمایه رابطه ای #سرمایه ساختاری #انتقال تکنولوژی #عملکرد رقابتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)