پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
مریم نیازی تبار [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، ژاله معماری [استاد مشاور]، عباس رضایی پندری [استاد مشاور]
چکیده: هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فوتبال در ایران با رویکرد نگاشت شناختی بود. روش انجام پژوهش آمیخته اکتشافی بود. بدین منظور، طی نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی خبرگان حوزۀ مطالعات مسائل اجتماعی فوتبال در ایران مشخص شدند که 13 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. در ادامه پس از شناسایی مفاهیم مسئولیت اجتماعی فوتبال از طریق کدگذاری حقیقی و نظری و با توجه به مراحل سه گانه رویکرد نگاشت شناختی، روابط علی بین معیارها از طریق پرسشنامه روابط علی و براساس نظر خبرگان تعریف و در گام های بعدی نقشه شناختی مسئولیت اجتماعی فوتبال برای هر یک از خبرگان تهیه شد. با بررسی شاخص‌های قلمرو و شاخص های پیچیدگی نقشه های خبرگان و عدم ارتباط بین این شاخص ها و ویژگی های جمعیت شناختی خبرگان، در گام بعدی نقشه های شناختی ادغامی براساس دو رویکرد مطرح در ادبیات این موضوع طراحی شد. در نهایت با بلوک بندی نقشه شناختی ادغامی، نقشه شناختی نهایی تهیه گردید. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی فوتبال در ایران به ترتیب شامل 8 بعد "مسئولیت پذیری اخلاقی"، "مسئولیت پذیری فرهنگی"، "مسئولیت پذیری قانونی"، "مسئولیت پذیری اقتصادی- اجتماعی"، "مسئولیت-پذیری شفافیت"، "مسئولیت پذیری خیرخواهانه"، "مسئولیت پذیری دانش" و "مسئولیت پذیری اجتماعی- محیطی" است. بررسی روابط علی بین بلوک ها بیانگر این است که بلوک "مسئولیت پذیری اخلاقی" دارای بیشترین تعداد رابطه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است. همچنین تاثیرگذاری بلوک "مسئولیت پذیری اخلاقی" بر "مسئولیت پذیری قانونی" و "مسئولیت پذیری شفافیت" بیش از سایر روابط است. در نتیجۀ این پژوهش مدل جامعی ارائه شد که در آن با جداکردن ماهیت فوتبال از ماهیت سازمانی آن، نشان داده شد که می توان مفهوم مسئولیت اجتماعی فوتبال را از زوایایی گسترده تر و با تمرکز بیشتر به مسائل اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرهنگی- اجتماعی #فوتبال #مسئولیت اجتماعی #نگاشت شناختی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)