پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حسین مینایی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: عملکرد شغلی خوب و کیفیت بالای کاری در هر سازمانی مورد توجه مدیران می‌باشد و در صورت بالا بودن عملکرد شغلی سازمان و ادارات به بهترین نحو می‌توانند به کارشان ادامه دهند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی در عملکرد شغلی کارگران ورزشکار می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کارگران ورزشکار شرکت های سیمان شمال شرق ایران شامل شاهرود، سبزوار، نکا مازندران و فیروزکوه می‌باشد که 160 نفر بودند. نمونه به صورت کل شمار بود که تعداد 128 پرسشنامه برگشت داده شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، عملکرد شغلی پاترسون (1998) و هوش اجتماعی ترومسو (2001) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش‌ آمار توصیفی (چولگی و کشیدگی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) با استفاده از نرم افزار SPSS21 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه-اجتماعی با عملکرد شغلی کارگران ورزشکار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (0.05>p)؛ اما بین هوش اجتماعی با عملکرد شغلی کارگران ورزشکار رابطه معنا داری یافت نشد (0.05<p). همچنین همبستگی معناداری بین خرده مقیاس های سرمایه اجتماعی و هوش اجتماعی با عملکرد شغلی کارگران ورزشکار مشاهده نشد(0.05<p). تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که سرمایه اجتماعی و هوش اجتماعی پیش بینی کننده معنی دار عملکرد شغلی کارگران ورزشکار شرکت های سیمان هستند و به میزان 13.8 درصد واریانس عملکرد شغلی کارگران ورزشکار شرکت های سیمان شمال شرق ایران را تبیین می‌کنند (3.22= F؛ 006/0>p).
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایه اجتماعی #بهبود کار #مسئولیت پذیری #هوش اجتماعی #عملکرد شغلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)