پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمد فتحی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]
چکیده: نیروی انسانی سرمایه سازمان ها محسوب می شود و مشخص شده است که این منابع کلیدی قادر هستند سازمان را صرف‌نظر از صنعت مربوطه، به عنوان یک سازمان ایده آل مطرح کنند. رضایت شغلی ازجمله مفاهیمی است که نقش اساسی در افزایش عملکرد شغلی نیروی انسانی دارد و تعیین‌کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است. در مورد عوامل سازمانی نیز می‌توان به سرمایه اجتماعی فرد و سرمایه فکری فرد در سازمان اشاره کرد که نقشی بنیادی در شکل‌گیری رضایت شغلی فرد دارد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه‌های فکری و اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان تشکیل دادند (N=418) که از بین آن ها 201 نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های سرمایه فکری (صالح زاده، 1391)، سرمایه اجتماعی (یان یو، 2013) و رضایت شغلی (لینز،2003) استفاده شد. داده ها به کمک روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون به روش هم‌زمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که هر دو متغیر سرمایه اجتماعی (0.66) و سرمایه فکری (0.57) بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارند. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش سرمایه‌های فکری و اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان است؛ بنابراین سرمایه‌های فکری و اجتماعی را می بایست در سیاست های مرتبط با ادارات ورزش و جوانان موردتوجه قرارداد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایه اجتماعی #رضایت شغلی #سرمایه فکری #کارکنان #ادارات ورزش و جوانان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)