پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
آرزو غیاث الدین [پدیدآور اصلی]، محمد فتاحی [استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه با توجه به نقش برجسته رهبران در شکل گیری رفتار کارکنان در راستای رسیدن به اهداف سازمان،نیاز به تقویت توانایی ها و مهارت هایی وجود دارد که رهبران را در رسیدن به این مهم یاری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری خود فداساز بر هم افزایی فرهنگی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی،سرمایه انگیزشی و نقش تعدیل گر فاصله قدرت انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف،کاربردی واز حیث ماهیت وروش توصیفی-همبستگی است.جامعه آماری،کارکنان پارک علم وفناوری استان سمنان هستند که از این بین 324 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها،پرسشنامه است که به منظور سنجش پایایی آن ها از آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده های دریافتی بااستفاده از مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار Amose تجزیه و تحلیل شدند.نتیجه تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که رهبری خود فداساز تاثیر قابل توجهی برهم افزایی فرهنگی دارد و سرمایه اجتماعی وانگیزشی نیز در این ارتباط دارای نقش میانجی و فاصله قدرت نیز نقش تعدیل گر دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رهبری خودفداساز #هم افزایی فرهنگی #سرمایه اجتماعی #سرمایه انگیزشی #گرایش به فاصله قدرت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)