پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهسا سبزواریان [پدیدآور اصلی]، دانیال منصفی پراپری[استاد راهنما]، بهرام هوشیار یوسفی [استاد راهنما]
چکیده: با استفاده از تاکتیک بازیوارسازی چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی و تجمعی می‌توان اطلاعات مفیدی از شرکت کنندگان دریافت نمود. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با بهره گیری از مفاهیم، بازیوارسازی، دانشوری شهروندی، شهرسازی تاکتیکی و توسعه شهری دانش بنیان به الگو تجمیعی جهت دریافت، تحلیل و پالایش اطلاعات، دریافت نیازها و ایده‌های برآمده از نیازها توسط داوطلبین رسیده، و همچنین ارائه راهکاری جهت عملیاتی کردن راه‌حل‌های منتج از اطلاعات بدست آمده و به عنوان چشم انداز، با نظر به اهمیت بازیگران، ذینفعان و مصرف‌کنندگان و اقدام عملیاتی در این پژوهش به ارائه نمونه مدل‌های مفهومی، الگوی پیشنهادی برای پیشبرد اهداف خرد و کلان شهری و پس از تحقق اهداف پژوهش به ارائه راهکاری عملیاتی پرداخته شده است. روش پژوهش مبتنی بر یک جستجوی ساختار یافته توصیفی تحلیلی برای تعاریف دریافت شده از مفاهیم ذکر شده بوده ، بومی‌سازی، اولویت‌بندی و ارائه راهکارها بر مبنای اصول گرفته شده از مفاهیم در بستر‌های مورد مطالعه آینده می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : 1- بازیوارسازی 2- دانشوری شهروندی 3- شهرسازی تاکتیکی 4- توسعه شهری دانش بنیان 5- هم‌افزایی 6- مشارکت 7- سرمایه اجتماعی 9- بازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)