پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سپیده کیان مهر [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه در شرایط متغیر و بسیار رقابتی تکنولوژی بازار جهانی، سازمان‌ها به‌طور گسترده‌ به استفاده از مدل‌های کسب‌وکار مراکز سود روی می‌آورند. تقسیم یک کسب‌وکار به بخش‌های مستقل با نام مراکز سود، به این معنی است که قدرت تصمیم‌گیری از مدیریت مرکزی به سطوح دیگر مدیریت منتقل می‌شود. بدین‌منظور، فعالیت‌های هر مرکز سود جهت تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه و زمان انجام پروژه و در نهایت، کسب حداکثر سود هر مرکز سود مدنظر قرار می‌گیرد که منجر به حداکثر شدن سود کل پروژه می‌گردد. استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود که افزایش کارایی را در پی خواهد داشت، به‌عنوان یک مسئله اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه مطرح می‌شود. در این مطالعه، از یک رویکرد غیرمتمرکز (در بین مراکز سود) تحت مدیریت مرکزی هر مرکز سود برای تخصیص مجدد ورودی‌ها جهت استفاده بهتر از آن‌ها استفاده می گردد. در این راستا، از روش تحلیل پوششی داده‌ها برای مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه، ارزیابی عملکرد، اندازه‌گیری کارایی نسبی فعالیت‌ها و تخصیص مجدد ورودی‌ها جهت استفاده بهتر از آن‌ها در هر مرکز سود استفاده می‌شود. اعمال مدل‌ها و مفاهیم این تحقیق در پروژه بازسازی، مونتاژ و دمونتاژ ایستگاه گاز نیروگاه علی‌آباد، باعث کاهش زمان انجام فعالیت‌ها و میزان استفاده از منابع موردنیاز و در نتیجه، کاهش هزینه می‌گردد و این کاهش هزینه نیز، بهبود کارایی مراکز سود و افزایش سوددهی پروژه را به‌دنبال دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل کسب‌وکار مرکز سود غیرمتمرکز #تحلیل پوششی داده‌ها #کارایی #تخصیص مجدد #شرکت حرارت‌گستر بهشهر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)