پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
ناهید داروغه عارفی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد مشاور]
چکیده: حمایت، تشویق و مشارکت والدین بنیانی برای مشارکت و موفقیت فرزندان در فعالیت‌های ورزشی است خواه این مشارکت سودمند یا مضر باشد. از اینرو والدین میتوانند نقش مهمی در نحوه شکلدهی این عادات و رفتارها و احساسات داشته باشند که احساس شایستگی و لذت از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط مشارکت والدین با شایستگی ادراک شده و لذت ورزشی رزمی‌کاران بود. جامعه آماری این تحقیق را رزمی‌کاران نوجوان دختر و پسر خراسان رضوی (1000=N) تشکیل دادند که از بین آن‌ها 281 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامه تعدیل شده مشارکت والدین (لی و مک‌لین، 1997؛ لف و هولی، 1995)، پرسشنامه شایستگی ادراک شده ‌(مک اولی، 1991) و لذت ورزشی (اسکانلن، 1993) استفاده گردید. برای تعیین روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه‌ها از نظرات 10 تن از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی کمک گرفته شد و برای تعیین روایی سازه پرسشنامه‌های مورد استفاده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. سپس به منظور تعیین پایایی پرسشنامه‌ها یک مطالعه مقدماتی بر روی یک گروه 31 نفری از رزمی‌کاران (مشارکت والدین= 80/0) (شایستگی ادراک شده=91/0) (لذت ورزشی= 94/0) انجام گرفت و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که پرسشنامه‌ها از پایایی قابل قبولی برخوردارند. برای آزمون فرضیه‌ها از همبستگی پیرسون و تحلیل‌مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد حمایت والدین ارتباط مثبت و معنا‌داری با شایستگی ادراک شده و لذت ورزشی دارد، هم‌چنین فشار والدین با شایستگی ادراک شده و لذت ورزشی ارتباط منفی و معنا‌داری را نشان داد. بین شایستگی ادراک‌شده با لذت ورزشی نیز همبستگی مثبت و متوسطی مشاهده شد. آزمون تحلیل‌مسیر نیز نشان داد که شایستگی ادراک‌شده و زیرمقیاس‌های مشارکت والدین به طور مستقیم و غیر‌مستقیم بر لذت ورزشی تأثیر دارند؛ به طوری که شایستگی ادراک شده به عنوان یک متغیر میانجی در این مدل نقش ایفا می‌کند. همچنین در قسمت اثر کل مشخص شد شایستگی ادراک‌شده بیشترین تأثیر (43/0=β) را بر لذت ورزشی دارد. ضریب تعیین متغیرهای درون‌زا نشان داد که به ترتیب 30 % و 22% از واریانس متغیرهای شایستگی و لذت ورزشی توسط متغیرهای برون‌زا قابل تبیین می‌باشد. در نهایت، کلیه شاخص‌های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب مدل بودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نقش والدین #رزمی‌کاران نوجوان #شایستگی ادراک شده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)