پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
عباس اسماعیلی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]
چکیده: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک ‌شده و راهبردهای مقابله‌ای بر اضطراب کووید-19 ورزشکاران با نقش میانجی رضایت از زندگی بود. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت توصیفی- همبستگی و از لحاظ زمان مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بازیکنان فوتبال لیگ استان سمنان در رده بزرگسالان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 208 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق 4 پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988)، راهبردهای مقابله‌ای فینست و همکاران (2002)، رضایت از زندگی دینر و همکاران (1985) و اضطراب کرونای لی (2020) بود. برای بررسی فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری با رویکرد واریانس محور استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر از نرم‌افزارهای SPSS23 و Smart-PLS 3.2.8 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک‌ شده و راهبردهای مقابله‌ای تأثیر منفی و معناداری بر اضطراب کووید-19 ورزشکاران دارند. همچنین حمایت اجتماعی ادراک ‌شده و راهبردهای مقابله‌ای تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت از زندگی نشان داد. نتایج حاکی از آن است که رضایت از زندگی تأثیر معکوس و معناداری بر اضطراب کووید-19 دارد و همچنین نقش میانجی رضایت از زندگی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک ‌شده و راهبردهای مقابله‌ای بر اضطراب کووید-19 ورزشکاران تأیید گردید. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان با انجام برنامه‌ریزی و مشاوره‌های روانشناسی و مددکاری سطح حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله‌ای ورزشکاران را جهت افزایش رضایت از زندگی تقویت نمود و با اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 مقابله نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حمایت والدین #راهبردهای اجتنابی #رضایت از زندگی #کووید-19
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)