پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
فرزین مرادی خانقاهی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، منصوره مکبریان[استاد راهنما]
چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه معنوی بر تاب آوری روانشناختی ورزشکاران رزمی بود. روش این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات جزو پژوهش های توصیفی و از نوع طرح‌های غیرآزمایشی و همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش ورزشکاران باشگاه های ورزش های رزمی شهر کرمانشاه بودند که از بین آنها نمونه مورد نظر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شد. برای برآورد حجم نمونه از نرم‌افزار تعیین حجم نمونه جی پاور استفاده شد. با در نظر گرفتن درصد خطای 05/0، توان آزمون 80/0 و اندازه اثر 15/0 تعداد 160 نمونه به‌عنوان حجم نمونه برای این پژوهش تعیین شد و به‌ منظور افزایش اعتبار پژوهش و احتمال حذف برخی از نمونه ها، حجم نمونه 180 نفر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران(1988)، سرمایه معنوی گل پرور و همکاران (1394) و تاب آوری کونوردیویدسون (2003) جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری روانشناختی ورزشکاران رزمی ارتباط معناداری وجود دارد. بین سرمایه معنوی و تاب آوری روانشناختی ورزشکاران رزمی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه معنوی می توانند تاب آوری روانشناختی ورزشکاران را پیش بینی کنند و حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه معنوی بر تاب آوری روانشناختی ورزشکاران رزمی شهر کرمانشاه تأثیر مثبت دارند. بنابراین می توان گفت که حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه معنوی موجب بهبود تاب آوری روانشناختی ورزشکاران می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حمایت اجتماعی ادراک شده #سرمایه معنوی #تاب آوری #ورزشکاران رزمی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)