پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فاطمه سادات حسینی نژاد [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تقاضا برای محصولات به نسبت گذشته در حال افزایش است و هیچ شرکتی بدون رضایت مشتری قادر به ادامه حیات نخواهد بود؛ از طرفی بهبود و ارتقای سطح ارزش ادراک‌شده مشتری منجر به رضایت بیشتر و بازگشت مجدد وی برای استفاده از محصولات یا خدمات خواهد شد. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که مشتریان نه تنها بر مبنای کیفیت، بلکه بر مبنای ارزش، خرید می‌کنند و این ارزش نقش بسیار مهمی در وفاداری مشتری ایفا می‌کند.از این رو ارزش ادراک شده و تعهد می توانند نقش مهمی در تقاضای بازار داشته باشند هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط تقاضای بازار با ارزش ادراک‌شده و تعهد ورزشی رزمی‌کاران بود. روش‌شناسی: جامعه آماری این تحقیق را بانوان رزمی‌کار (13 تا 18 ساله) شهرستان شاهرود (400= N) تشکیل دادند که از بین آن‌ها 218 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامه تعدیل‌شده تقاضای بازار(کیم و همکاران 1995)، پرسشنامه ارزش ادراک‌شده ‌ (کیم و همکاران، 1991) و تعهد ورزشی (اسکانلن، 1993) استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه ها از نظرات 10 تن از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی کمک گرفته شد و برای تعیین روایی سازه پرسشنامه های مورد استفاده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.سپس به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها یک مطالعه مقدماتی بر روی یک گروه 30 نفری از رزمی کاران ( تقاضای بازار = 75 % )، (ارزش ادراک شده =75 %) و ( تعهد ورزشی = 75 %) انجام گرفت و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که پرسشنامه ها از پایایی قابل قبولی برخوردارند.برای آزمون فرضیه‌ها از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که تقاضای بازار ارتباط مثبت و معنا داری با ارزش ادراک شده و تعهد ورزشی دارد. بین ارزش ادراک شده و تعهد ورزشی نیز ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد. آزمون تحلیل مسیر نیز نشان داد که ارزش ادراک شده و زیر مقیاس های تقاضای بازار به طور مستقیم بر تعهد ورزشی تأثیر دارند؛ همچنین در قسمت اثر کل مشخص شد ارزش ادراک شده بیشترین تأثیر (0.43=β) را بر تعهد ورزشی دارد. ضریب تعیین متغیر های درون زا نشان داد که به ترتیب 75 % و 75 % از واریانس متغیرهای ارزش ادراک شده و تعهد ورزشی توسط متغیر برون زا قابل تبیین می باشد. در نهایت، کلیه شاخص های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب مدل بودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تقاضای بازار #بانوان رزمی کار و ارزش ادراک شده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)