پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محسن کاظمی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: پژوهش و تحقیق بر روی تأثیر نوسانات غیر سیستماتیک بر روی بازده سهام در حال گسترش است. مدلهای قیمت گذاری دارایی استاندارد مانند مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و فاما-فرنچ نتیجه گرفتند که تنها عوامل ریسک سیستماتیک باید به بازده آتی مرتبط باشند. این به این دلیل است که ریسک ویژه شرکت ها (غیر سیستماتیک) می تواند با متنوع سازی از بین برود. در هر صورت بسیاری از سرمایه گذاران به دلایل مختلف سبدهای غیر متنوع رانگه داری می کنند. در این حالت ریسک ویژه شرکت ممکن است بر روی بازده های آتی تأثیر بگذارد. در این پژوهش 4 هدف زیر دنبال می شود : 1- بررسی رابطه بین بازده و نوسانات غیر سیستماتیک همان دوره 2- بررسی رابطه بین بازده و نوسانات غیر سیستماتیک دوره گذشته 3- بررسی رابطه بین عامل اندازه و نوسانات غیر سیستماتیک دوره گذشته 4- بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نوسانات غیر سیستماتیک دوره گذشته برای بررسی این روابط ابتدا جامعه و نمونه آماری مشخص می شود و با استفاده از نرم افزار Excel متغیر های بازده 3 ماهه سهام شرکت های عضو نمونه، اندازه شرکت ها، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بدست می آیند. سپس با استفاده از نرم افزار Eviews مدل 3 عاملی فاما – فرنچ برآورد می شود. انحراف معیار اجزاء اخلال مدل به عنوان نوسانات غیر سیستماتیک در نظر گرفته می شوند. در نهایت روابط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل فاما – فرنچ #نوسانات غیر سیستماتیک #بازده سهام #اندازه #نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)