پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
زهرا طاهری [پدیدآور اصلی]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش به تبیین ارتباط بین نوسانات ویژه و قیمت گذاری نادرست سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. حجم نمونه 119 شرکت منتخب طی سال های 1390 تا 1396 است و از مدل داده های ترکیبی (پنل) با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Stata وSpss به بررسی این ارتباط پرداخته شده و متغیرهای اندازه شرکت، بازده دارایی ها، گردش دارایی ها، سود تقسیمی، نسبت بدهی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، متغیرهای کنترل هستند. برای اندازه گیری قیمت گذاری نادرست سهام از دو شیوه بهره گرفته شده وشیوه اول از مدل برگر و اوفک و برای شیوه دوم مدل ایکنبری و همکاران بکار گرفته شده است. نتایج به دست آمده از رگرسیون لجستیک و آزمون GLS نشان می دهد که نوسانات ویژه دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر هر دو معیار قیمت گذاری نادرست سهام است. همچنین شرکت ها برمبنای نوسانات ویژه دهک-بندی شدند. شرکت هایی که نوسانات ویژه بسیار پایین دارند در دهک اول و شرکت های با نوسانات ویژه بسیار زیاد دهک های بالا هستند. نتایج بدست آمده از این آزمون نشان داد که نوسانات ویژه با معیار اول قیمت گذاری نادرست سهام رابطه معکوس و با معیار دوم قیمت گذاری نادرست سهام رابطه مستقیم دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قیمت گذاری نادرست سهام #نوسانات ویژه (ریسک غیرسیستماتیک) #مدل برگر و اوفک #مدل ایکنبری و همکاران #بازده سهام #بازار کارا

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)