پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مریم دهقان منکاآبادی [پدیدآور اصلی]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین عوامل مؤثر بر روی ریسک سقوط قیمت سهام و بررسی وجود اثر عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در سطح مطالعات مختلف داخلی و خارجی است. در همین راستا؛ محقق برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام از معیار چولگی منفی بازده سهام استفاده کرده است. جامعه آماری این تحقیق شامل؛ 32 مطالعه داخلی و 52 مطالعه خارجی است. به‌منظور رسیدن به اهداف تحقیق، از روش فرا تحلیل استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای اثربخشی کنترل های داخلی، تمرکز مالکیت، سود تقسیمی، عدم شفافیت مالی، مالکیت مدیریتی و محافظه کاری دارای اثر منفی و معنا داری بر ریسک سقوط قیمت سهام است. از طرف دیگر؛ متغیرهای اندازه شرکت، بیش ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام، مالکیت نهادی، فرصت های رشد و دارایی های مشهود با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات داخلی دارای اثر مثبت و معنا داری بر ریسک سقوط قیمت سهام است. همچنین متغیرهای مدیران مستقل از هیئت‌مدیره، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، محافظه کاری و بازده حقوق صاحبان سهام بر مبنای مطالعات خارجی اثر منفی و معنا داری را بر ریسک سقوط قیمت سهام نشان دادند و درنهایت متغیرهای اقلام تعهدی غیرعادی، تغییرات میانگین گردش ماهانه سهم، سرمایه گذاران نهادی، اهرم مالی، نسبت قیمت به ارزش دفتری، میانگین بازده ماهانه سهام و اندازه شرکت بر اساس نتایج تحقیقات خارجی دارای اثر مثبت و معنا دار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریسک سقوط قیمت سهام #چولگی منفی بازده سهام #فرا تحلیل #مطالعات داخلی #مطالعات خارجی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)