پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
زهرا جنتی زاده [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، محسن لطفی[استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش در پی بررسی تأثیرگذاری نظریه چشم‌انداز بر بازده اضافی سهام و نقش این متغیر بر تأثیرگذاری ریسک ویژه سهام بر بازده اضافی سهام در شرکت‌‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پژوهش پیش رو با استفاده از نمونه‌های شامل 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال‌های 1386 تا 1398 و با استفاده از رویکرد رگرسیونی فاما-مکبث انجام گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که میانگین بازده اضافی سهام با کنترل اثرات مربوط به ریسک ویژه سهام، با افزایش مقدار نظریه چشم‌انداز به شکل معناداری کاسته شده است. نتایج به‌دست آمده در خصوص نقش نظریه چشم‌انداز در تأثیرگذاری ریسک ویژه سهام بر بازده اضافی سهام نشان می‌دهد که نوع تأثیرگذاری ریسک ویژه سهام بر بازده اضافی سهام تحت تأثیر نظریه چشم‌انداز قرار گرفته است. آزمون تکمیلی با به‌کارگیری مدل‌های چند عاملی فاما و فرنچ نشان می‌دهد که سطح برخورداری از مقدار نظریه چشم‌انداز منجر به ایجاد تفاوت معنادار در ضریب آلفای پرتفوی‌های مختلف گردیده و با افزایش مقدار نظریه چشم‌انداز از ضریب آلفا پرتفوی کاسته شده که این یافته مجدداً تأثیر منفی و معنادار مقدار نظریه چشم‌انداز بر تأثیرگذاری ریسک ویژه سهام بر بازده اضافی سهام را تأیید نموده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نظریه چشم انداز #ریسک ویژه سهام #بازده اضافی سهام.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)