پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمود رمضانی نوده [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، علی اکبر آقایی [استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه ورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود برای یک دوره 5 ساله(1396-1391) بود. نمونه آماری پژوهش 35 نفر، شامل اعضای تربیت بدنی دانشگاه، اساتید دانشکده تربیت بدنی،معاونت دانشجویی، مربیان، دانشجویان، داوطلبان و …بودند. برای گردآوری اطلاعات و داده ها از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه، مصاحبه، نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. در بخش نظر سنجی از پرسشنامه های محقق ساخته عوامل درونی و بیرونی و فرم های تعیین موضوعات استراتژیک استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه مورد نظر توسط چند نفر از اساتید و کارشناسان صاحب نظر و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ(92/0=α) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های توصیفی و آزمون فریدمن، از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی برای تعیین موقعیت؛ و تحلیل SWOT برای تعیین استراتژی ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد تربیت بدنی دانشگاه در وضعیت کنونی از 14 قوت، 20 ضعف، 15 فرصت و 15 تهدید برخوردار می باشد. در ادامه براساس مدل انتخابی و تحلیل های استراتژیک به تدوین برنامه استراتژیک تربیت بدنی دانشگاه مبادرت گردید و موضوعات استراتژیک آن شامل بیانیه رسالت، بیانیه چشم انداز، ارزش های محوری، اهداف بلند مدت، موقعیت استراتژیک، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی تعیین شد. براین اساس 9 استراتژی در قالب 104 برنامه تدوین گردید. اهم استراتژی های تدوین شده عبارتند از: تلاش برای پذیرش میزبانی فعالیت های ورزشی در سطوح مختلف دانشگاهی و غیر دانشگاهی، حفظ و ارتقاء تعاملات درون و برون سازمانی برای توسعه ورزش دانشگاه، بهبود کمی و کیفی خدمات و برنامه های ورزشی درون و برون دانشگاهی، علمی و به روز نمودن ورزش دانشجویی، بهره گیری از مدیریت استراتژیک، مدیریت صحیح منابع مالی و افزایش جذب منابع مالی به خصوص با استفاده از پتانسیل های موجود، حفظ و بهبود نظام مدیریتی، مدیریت منابع انسانی، رویکرد علمی، کیفی و برنامه ایی درتوسعه ورزش قهرمانی و همگانی. با بررسی موقعیت استراتژیک تربیت بدنی دانشگاه، مشخص شد که تربیت بدنی دانشگاه برروی محور مختصات SWOT از لحاظ عوامل داخلی در ناحیه ضعف ها و از لحاظ عوامل بیرونی در ناحیه تهدیدها قرار دارد. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل این وضعیت نامطلوب، نداشتن استراتژی توسعه ورزش دانشجویی در دانشگاه بوده است. لذا در این پژوهش سعی شده است با تدوین استراتژی های مناسب، زمینه رشد و توسعه همه جانبه ورزش در دانشگاه فراهم شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورزش دانشجویی #برنامه استراتژیک #تحلیل SWOT #بیانیه رسالت #بیانیه چشم انداز.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)