پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
بهناز علی حسینی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، نعمت الله نعمتی [استاد مشاور]
چکیده: هدف کلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط کارآمدی مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان والیبال استان سمنان بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. نمونه ی آماری تحقیق را 250 نفر از اعضای تیم های والیبال استان سمنان با حداقل دو سال سابقه فعالیت ورزشی، در رده سنی 16 سال و بالاتر تشکیل دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های کارآمدی مربیگری فلتز و همکاران(1999) و تعهد ورزشی اسکانلن و همکاران (1993) بودند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از نظرات 9 نفر از اساتید و کارشناسان تربیت بدنی استفاده شد و پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0 و 57/0 بدست آمد. آزمون کاکموگروف اسمیرنوف نشان داد که توزیع داده ها به جز در خرده مقیاس درک کارآمدی استراتژی، طبیعی است بنابراین از ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 19 نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین درک کارآمدی مربی و ابعاد آن (انگیزش، تکنیک، استراتژی و شخصیت سازی) با تعهد ورزشی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان دادند که بین درک کارآمدی مربیگری و تعهد ورزشی بازیکنان والیبال بر اساس جنسیّت تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین ادراک ورزشکاران از کارآمدی مربی بر اساس سابقه قهرمانی و سابقه فعالیّت ورزشی تفاوت معناداری وجود ندارد. از بین ابعاد کارآمدی مربیگری، درک کارآمدی شخصیّت سازی قویترین پیش بین تعهد ورزشی بود. در نهایت می توان نتیجه گرفت که ادراک ورزشکاران از کارآمدی مربیان به ویژه در بعد شخصیّت سازی ارتباط مثبتی با میزان تعهد ورزشی آنان دارد و می تواند تعهد را پیش بینی کند. بنابراین یافته های پژوهش بر اهمیّت ادراک ورزشکاران، به کارگیری رفتارهای شایسته و اخلاق مدار توسط مربیان و همچنین توجه به انتخاب مربیان کارآمد برای افزایش تعهد ورزشکاران تأکید می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انگیزش #استراتژی #تکنیک #شخصیّت سازی #ادراک ورزشکاران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)