پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
نگین غلامی [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]، محمد فتاحی [استاد مشاور]
چکیده: امروزه مهمترین دغدغه ی اکثر شرکت ها در اجرای پروژه ها، تدوین و پیاده سازی استراتژی هایی است که موفقیت و دوام آنها را در شرایط متحول محیطی تضمین نماید. در این تحقیق معیارهای تولید پایدار به عنوان ملاک انتخاب استراتژی های تولید در تحقیق درنظر گرفته شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی است و به ارزیابی و انتخاب استراتژی تولید محصول در صنعت مواد ‏غذایی بر اساس شاخص های پایداری استراتژیک پرداخته است . ‏عناصر کلیدی بر اساس مطالعه اکتشافی و مروری گسترده و عمدتا توصیفی برآورد شده است و با یک روش تحقیق کمی ‏و مطالعه بر اساس پرسشنامه با 20نفر از مدیران میانی بخض تولید در کارخانه صنعت مواد غذایی یک و یک و کشت و صنعت گلکاران و با بررسی ادبیات پیشین و تکنیک ویکور فازی انجام خواهد شد و به رتبه بندی استراتژی های تولید بر اساس معیار های پایداری می پردازد .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معیار های پایداری #استراتژی تولید #پایداری استراتژی #تکنیک ویکور فازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)