پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
زینب زمانی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، محمد قاسم اکبری [استاد مشاور]
چکیده: استنباط آماری در حالت کلاسیک بر پایه داده ها، متغیرهای تصادفی، پارامترها، برآورد نقطه ای و آزمون فرضیه های آماری به صورت دقیق است. ممکن است در بعضی موارد این مفاهیم به طور مبهم مشاهده یا گزارش شوند، بنابراین نظریه مجموعه های فازی یک راهکار مناسب برای تجزیه و تحلیل این مفاهیم است. در این مطالعه، ابتدا مفاهیمی مقدماتی از مجموعه های فازی از قبیل متغیرهای تصادفی فازی، تابع چگالی احتمال فازی و امید ریاضی متغیر تصادفی فازی را ارائه می دهیم. سپس دو متر L2 و یائو-ویو را شرح داده و به یافتن برآوردگرهای UMVU و بیز فازی برای پارامتر فازی بر اساس این دو متر خواهیم پرداخت. همچنین به مقایسه لم نیمن-پیرسن در حالت غیرفازی و لم-نیمن پیرسن تعمیم یافته در سه حالت فازی می پردازیم. در پایان بر اساس تابع چگالی احتمال فازی ارائه شده در یکی از حالت ها یک برآورد درستنمایی ماکزیمم جدید ارائه می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مجموعه های فازی #متغیر تصادفی فازی #متر L2 #متر یائو-ویو #پارامتر فازی #برآوردگر فازی UMVU #برآوردگر بیز فازی #آزمون فرضیه فازی #تابع چگالی احتمال فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)