پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سمیرا توره زاده [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از الگوهای اصلی مورد استفاده در استنباط های آماری روش بیزی می باشد، که در آن پارامتر θ یک متغیر تصادفی با تابع توزیع احتمال (π(θ می باشد. در این روش از توزیع پسین به عنوان معیاری برای تعیین براوردگر بیز استفاده می شود. با توجه به رشد سریع استفاده از روشهای بیزی از قرن 20، در این پایان نامه به این نوع برآوردگرها می ردازیم. در این راستا، براوردگر بیز تعمیم یافته را تحت تابع زیان لینکس و نرمال منعکس شده می یابیم و برای توزیع نمونه ای نرمال و نرمال آمیخته مقیاسی، تحت تابع زیان لینکس، ثابت می کنیم که برآوردگر بیز تعمیم یافته، برآوردگر انقباضی موجکی نرم است. در ادامه با توجه به نقش مهمی که مفاهیم مجاز و مینیماکس، در استنباط و تصمیمهای آماری ایفا می کنند، این برآوردگرها را از حیث این مفاهیم مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برآوردگر بیز تعمیم یافته #زیان لینکس #زیان نرمال منعکس شده #مجاز #مینیماکس #موجک #آستانه نرم #برآورد انقباضی موجی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)