پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
حمید کرمی کبیر [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه مسئله برآورد بردار پارامتر مکان pبعدی θ در کلاس توزیع های متقارن کروی با پارامتر ماتریس مقیاس معلوم و مجهول، تحت محدودیت را مورد بررسی قرار می دهیم. سه محدودیت بر روی بردار پارامتر θ در نظر می ͬگیریم. ابتدا فرض می کنیم همه مؤلفه های بردار θ نامنفی باشند و سپس فرض می کنیم تنها زیر مجموعه ای از مؤلفه های بردار θ نامنفی باشند. به عنوان محدودیت سوم حالتی را در نظر می گیریم که در آن پارامتر متعلق به مخروط C ∈ R^p است. هدف یافتن کلاسی از برآوردگرهای انقباضی برتر برای پارامتر مکان مجهول θ، فضای پارامتر محدود شده، تحت توابع زیان مربعی و مربعی موزون است. ملاک برتری برآوردگرها کمتر بودن نسبی مخاطره آنها از برآوردگر طبیعی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برآوردگر انقباضی #توزیع متقارن کروی #توزیع نرمال چندمتغیره #فضای پارامتر محدود شده #مخاطره

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)