پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مجتبی خردیار [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]
چکیده: در عصر حاضر از یک سو با توجه به افزایش بنگاه های اقتصادی در یک صنعت، رقابت بین شرکت ها افزایش یافته است لذا برنامه ریزی استراتژیک نه تنها باعث رشد شرکت ها می شود بلکه عدم اجرای آن حیات مجموعه ها را مورد تحدید قرار می دهد. از سوی دیگر شرایط عدم اطمینان، تصمیم گیری مدیران را با سختی رو به رو کرده است لذا تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان می تواند مجموعه ها را در اتخاذ تصمیم مناسب یاری دهد. در پژوهش حاضر از یک سمت طراحی و تدوین برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی برای شرکت فکر بکر مانا ایرانیان مورد بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر برای کمک به مدیران مجموعه در تصمیم گیری هایشان از روش ویکور فازی استفاده شده است. در ابتدا با توجه به نمودار swot تمام استراتژی-های ممکن برای شرکت مورد بررسی قرار گرفت و سپس برای اولویت بندی استراتژی ها از روش ویکور فازی استفاده شد که نتایج آن به صورت اولویت اول: استراتژی ادغام عمودی (رو به عقب)، اولیت دوم: استراتژی نفوذ (رسوخ) در بازار، اولویت سوم: استراتژی توسعه بازار و اولویت چهارم: استراتژی تنوع همگون می باشد. نتیجه ی این تحقیق به این موضوع ختم شد که شرکت فکر بکر مانا ایرانیان در اولویت بندی های خود در زمینه استراتژی های بازاریابی تغییر ایجاد کرد و استراتژی های جدید خود را مبتنی بر نتیجه این تحقیق قرار داد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برنامه‌ریزی استراتژیک #تصمیم‌گیری چندمعیاره #ویکور فازی #استراتژی‌های بازاریابی #اولویت بندی فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)