پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
آرزو وحیدی نیا [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]
چکیده: تحت تأثیر شدت یافتن فضای رقابتی در مدیریت زنجیره تأمین ، شاهد تلاش فزاینده سازمان‌ها جهت ارتقای کارایی و عملکرد زنجیره تأمین هستیم. هوشمند سازی زنجیره تأمین تحت تأثیر ظهور انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفت در فناوری اطلاعات در سطوح مختلف می‌تواند تأثیر معناداری بر عملکرد کلی آن و پاسخگویی مطلوب به تغییرات پیوسته محیط کسب‌وکار در شبکه گسترده زنجیره‌های تأمین محلی و جهانی داشته باشد. از این‌رو در این پژوهش ابعاد مهم و تأثیرگذار بر روی عملکرد زنجیره تأمین هوشمند ارزیابی می‌شوند. شناسایی و انتخاب معیارها مبتنی بر ادبیات موضوع و نظرات خبرگان انجام شده است که برای این منظور از رویکرد دلفی فازی بهره گرفته شده است. با استفاده از رویکرد پیمایشی اقدام به جمع‌آوری نظرات جامعه خبرگان شامل شناسایی معیارها و سپس درجه اهمیت هر یک از آن‌ها در مدل ارزیابی بر اساس طیف مشخص شده است. سپس با استفاده از روش توسعه داده شده بهترین بدترین فازی گروهی اقدام به تعیین اولویت نهایی معیارها شده است. در نهایت با استفاده از روش ویکور فازی، نسبت به ارزیابی انتخاب‌های ممکن جهت هوشمندسازی زنجیره تأمین استفاده شده است. نتایج کلی بررسی مجموعه معیارها به ترتیب اولویت عبارت‌اند از هزینه، تکنولوژی، امنیت، مدیریت ارتباط با مشتری و چابکی همچنین، انتخاب معیار هزینه با توجه به فضای مدیریت زنجیره تأمین در نمونه تحت مطالعه، از بالاترین رتبه برخوردار شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زنجیره تأمین هوشمند #منطق فازی #تصمیم‌گیری چندمعیاره گروهی #بهترین-بدترین #ویکور
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)