پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سمیرا میرزاآقائی [پدیدآور اصلی]، محمد فتاحی [استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: با افزایش فناوری‌های جدید و همچنین، افزایش تامین کنندگان و محصولات جدید، زنجیره تامین دچار پیچیدگی‌هایی شده است که این موضوع باعث افزایش عدم اطمینان و اختلال از جمله انتخاب تامین کننده و ذخیره احتیاطی، می‌شود. هم چنین اختلال اثرات منفی بر پایداری زنجیره تامین به خصوص عوامل اقتصادی می‌‌گذارد. بنابراین مدیریت زنجیره تامین باید به سمت رویکرد‌های متفاوت حرکت کند تا بتواند قابلیت‌های مواجهه با این خطرات را بهبود بخشد. یکی از راهکار‌های مواجهه با اختلالات زنجیره تامین، افزایش انعطاف پذیری و پاسخگویی زنجیره تامین بر اساس ادبیات موضوع است. این مطالعه با رویکرد توصیفی - پیمایشی از نوع کاربردی و جامعه آماری این تحقیق، زنجیره تامین دارویی برای شرکت های تولیدی دارویی موجود در ایران می‌باشد. برای جمع آوری داده‌های پژوهش از ابزار پرسشنامه و برای پاسخگویی به این سوالات از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شد. برخی از نتایج اجرای مدل این پژوهش عبارتند از: نقش تعدیل کنندگی انعطاف پذیری در رابطه بین وقوع اختلال بر پایداری زنجیره تامین دارویی ، تاثیر منفی و معنادار در ذخیره احتیاطی و انتخاب تامین کننده بر وقوع اختلال زنجیره تامین دارویی ، و تاثیر مثبت و معنادار پاسخگویی زنجیره تامین دارویی بر پایداری زنجیره تامین دارویی.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اختلال زنجیره تامین #انعطاف پذیری زنجیره تامین #پاسخگویی زنجیره تامین #پایداری زنجیره تامین #زنجیره تامین دارو
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)