پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهناز میلانی مقدم [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]، محمد فتاحی [استاد مشاور]
چکیده: امروزه بسیاری از صنایع با رقابـت بسـیار زیـاد و محـیط نـامطمئنی مواجه هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژی و نیازهای در حال تغییر مشـتریان شدت پیدا کرده است. یکی از راه های مقابله با چنین چالش هایی استفاده از پارادایم چابکی می باشد. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که در تمامی ادبیاتی که به طراحی زنجیره تأمین پاسخگو پرداخته اند معیار پاسخگویی، زمان تحویل و حداکثر مشتریانی که زنجیره میتواند پاسخگو باشد در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه در تمام این تحقیقات وابستگی تقاضا به مدت زمان پاسخگویی نادیده گرفته شده است. در این مطالعه به مسئله طراحی زنجیره تأمین پاسخگو در حالت وابستگی تقاضای مشتریان به زمان تحویل محصولات، پرداخته شده اسـت. شبکه زنجیره تأمین طراحی شده، سه سطحی، چند دوره ای و چند محصولی می باشد. هدف از طراحی این زنجیره تأمین حداکثر کردن سود حاصل از فروش کالا و کاهش مدت زمان پاسخگویی به تقاضای بالقوه می باشد. هدف پاسخگویی با استفاده از روش محدودیت اپسیلون برای مدل تعریف و بهینه ترین جواب های پرتو در نظر گرفته شده است. مدل ارائه شده یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط در هر سطح می باشد که در محیط نرم افزار گمز تعریف شده است. در انتها کارایی مدل ارائه شده با استفاده از یک مطالعه موردی از صنعت پتروشیمی به تصویر کشده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت شبکه زنجیره تأمین #زنجیره تأمین پاسخگو #زمان تحویل #تقاضا #مکان یابی #برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)