پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فاطمه پناهی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]، حوریه دهقان پوری[استاد مشاور]
چکیده: چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر رهبری هویت بر کار تیمی و تحلیل رفتگی ورزشکاران با نقش میانجی امنیت روانی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان مرد تیم های فوتسال خراسان رضوی بود. با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه های استاندارد رهبری هویت استفان و همکاران (2014)، امنیت روانی ادمونسون (1999)، تحلیل رفتگی رادک (2001) و کار تیمی مک ایوان و همکاران (2018) بود. پرسشنامه ها به صورت آنلاین توزیع شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای -کرونباخ بالاتر از 7/0 بدست آمد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد، داده‌ها با استفاده از نرم افزار های اس پی اس اس و پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته-های تحقیق نشان داد؛ رهبری هویت بر امنیت روانی تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ رهبری هویت بر کار تیمی تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ رهبری هویت بر تحلیل رفتگی تأثیر منفی و معناداری داشت؛ امنیت روانی بر کار تیمی تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ امنیت روانی بر تحلیل رفتگی تأثیری نداشت؛ همچنین رهبری هویت از طریق متغیر میانجی امنیت روانی بر کار تیمی تأثیری نداشت؛ رهبری هویت از طریق متغیر میانجی امنیت روانی بر تحلیل رفتگی تأثیری نداشت، بنابراین پیشنهاد می شود، مربیان، ورزشکاران به ویژه در رشته فوتسال با استفاده از سبک رهبری هویت نسبت به تامین امنیت روانی و همچنین کاهش تحلیل رفتگی ورزشکاران و افزایش سطح کار تیمی در برنامه های خود اقدامات مثبتی انجام بدهند. این امر در نهایت از طریق بالا رفتن امنیت روانی به بالا بردن عملکرد کار تیمی کمک می‌کند و تیم‌های ورزشی به جایگاه بالایی از نظر کیفیت بازی، آمادگی روحی روانی و جسمانی بازیکنان دست یابند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: امنیت روانی #تحلیل رفتگی ورزشکاران #رهبری هویت #فوتسال #کار تیمی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)