پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
فائزه عبدالله نژاد [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: بیماری کووید 19 نه تنها سلامت جسمانی افراد را تهدید می‌کند، بلکه عامل بروز بیماری های روانشناختی متعدد شده و سلامت روان افراد را به خطر می‌اندازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرانی‌های کووید 19 بر سلامت روان دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ورزشکار منطقه 9 کشور تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از نرم افزار جی پاور 146نفر تعیین شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ‌ها پس از تأیید روایی و پایایی از پرسشنامه‌های سلامت روانی (کییز، 2006)؛ حمایت اجتماعی و نگرانی‌های کووید-19 (گراوپنسپرگر،2020) استفاده گردید. برای بررسی فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی استفاده گردید، ضمن اینکه برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد که نگرانی از کووید19 تاثیر منفی و معنادار بر سلامت روان دانشجویان دارد (β=-0.64 , t=7.58). همچنین حمایت اجتماعی نقش تعدیلگر در رابطه بین نگرانی از کووید19 و سلامت‌روان دانشجویان دارد و باعث تضعیف این رابطه می شود (β=-0.11 , t=2.003). برای تقویت حمایت اجتماعی و جلوگیری از افزایش نگرانی‌های کووید 19 و تاثیر آن بر سلامت‌روان دانشجویان پیشنهاد می‌شود مربیان ورزشی دانشگاه‌ها با پیگیری مستمر در خصوص وضعیت دانشجویان ورزشکار و مدیران ورزشی دانشگاه‌ها با برگزاری مجازی بعضی از رویدادهای ورزشی به سلامت‌روان دانشجویان کمک نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: اختلالات روانی؛ افسردگی؛ دانشجویان؛ سلامت روان؛ کرونا ویروس؛ کووید19
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)