پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مریم رجبیان [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: شیوع جهانی بیماری کووید 19یک یادآوری ناگهانی همگانی بود که بیماری ‌های ویروسی یک تهدید مداوم برای سلامتی انسان هستند. خصوصاً در مورد بیماری های نوپدید و بازپدیدکه همیشه یک چالش بالقوه برای سیستم مراقبت‌ های بهداشتی در سراسر جهان هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرانی ‌های کووید 19بر افسردگی دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر ارتباط اجتماعی هم‌تیمی بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی انجام‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ورزشکار منطقه 9 کشور تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از نرم ‌افزارجی پاور 146نفر تعیین شد که به ‌صورت در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها پس از تأیید روایی و پایایی، از پرسشنامه‌ های افسردگی (پرومیس)(2010)، ارتباط اجتماعی هم‌تیمی (گراوپنسپرگر و همکاران)(2020) و نگرانی‌های کووید 19(گراوپنسپرگر و همکاران)(2020) استفاده گردید. داده‌ ها با استفاده از نرم‌ افزارSPSS وPLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نگرانی از کووید 19 ارتباط مثبت و معنادار بر افسردگی دانشجویان دارد. همچنین ارتباط اجتماعی هم‌تیمی، علاوه بر رابطه منفی و معنادار با افسردگی ورزشکاران، نقش تعدیلگر در رابطه بین نگرانی از کووید 19و افسردگی دانشجویان دارد و باعث تضعیف این رابطه می‌شود. بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که دانشجویان ورزشکار نیز در معرض مسائل عمده روان‌درمانی و روان‌شناختی در دوران کرونا قرار دارند؛ ازاین‌رو، استراتژی‌های پیشگیرانه ساده مانند فاصله اجتماعی و درعین‌حال ایجاد یک سیستم ارتباط اجتماعی هم‌تیمی ممکن است ابزاری مهم برای مبارزه با افسردگی در دوران بیماری کووید 19باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قرنطینه #ورزش #ویروس کرونا #مشکلات روان‌شناختی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)