پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فیروزه حسینوند [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، مینا نوروزی راد [استاد مشاور]
چکیده: هدف: هدف تحقیق حاضر مقایسه تراکم استخوان ستون فقرات کمری و کل استخوان ران فوتسالیست‌ها و شطرنج‌بازان با همتایان غیرورزشکار دختران جوان بود. روش‌شناسی تحقیق: این پژوهش از نوع تحقیقات علی-مقایسه‌ای می‌باشد. بدین منظور 9 دختر ورزشکار فوتسال با میانگین سنی( 2/759±25/11 سال، قد3/877±160/56، وزن 12/420±57/67) و 9دختر ورزشکار شطرنج‌باز با میانگین سنی (3/571±25 سال، قد 4/842±161/78، وزن 12±56/67) و 9 دختر از افراد غیرورزشکار با میانگین سنی(3/100±24/89، قد 5/745±157/33، وزن 12/826±55/67)در این تحقیق شرکت نمودند. داده‌ها به‌وسیله دستگاه سنجش تراکم مواد معدنی استخوان (DXA) از دو ناحیه ستون فقرات و استخوان ران جمع‌آوری شدند و پرسشنامه سابقه پزشکی-ورزشی توسط داوطلبان تکمیل شد. اطلاعات مربوطه با به‌کارگیری روش آماری توصیفی و استنباطی آزمون ANOVA یک طرفه (P-value <0/05) و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق: نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد بین تراکم استخوان در ناحیه ستون فقرات کمر و همچنین تراکم استخوان ران فوتسالیست‌ها با شطرنج‌بازان وافراد غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه‌گیری: تراکم استخوان ناحیه ستون فقرات کمری و استخوان ران فوتسالیست‌ها و شطرنج‌‌بازان دختر جوان با همتایان غیرورزشکار تفاوت معنی‌داری ندارد و احتمالا عوامل دیگری غیر از فعالیت بدنی می‌تواند بر تراکم استخوان این سه گروه اثرگذار باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تراکم استخوان ستون فقرات #تراکم استخوان ران #شطرنج #فوتسال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)