پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
زینب اصفهانی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر شفافیت سازمانی بر سکوت سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی درسازمان های ورزشی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی بود. برای مشخص کردن حجم نمونه از نرم افزار جی پاور استفاده شد، و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی شد که تعداد 143 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه های؛ شفافیت سازمانی هلند و همکاران (2018)، سکوت سازمانی ون داین و همکاران(2003) و اعتماد سازمانی رادر(2003) بود. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 بدست آمد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد، داده ها با استفاده از نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد شفافیت و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر منفی و معناداری دارد ، شفافیت سازمانی بر اعتماد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری داشت علاوه براین اعتماد سازمانی نقش میانجی جزئی در رابطه بین شفافیت سازمانی و سکوت سازمانی داشت؛ بنابراین پیشنهاد می شود مدیران سازمان های ورزشی باید با شناسایی عوامل تاثیر گذار بر شفافیت سازمانی، سکوت سازمانی و اعتماد سازمانی نسبت به رفع موانع اقدام و تقویت عوامل مثبت گام بردارند و از این طریق موجب افزایش رقابت، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و مؤثرترین ابزار کاهش فساد اداری و بالا بردن سلامت سازمانی شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شفافیت سازمانی #سکوت سازمانی #اعتماد سازمانی #سازمان های ورزشی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)