پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمدرضا اسعدی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه عوامل متعددی در نحوه‌ عملکرد سازمان ها دخیل هستند؛ لذا شناسایی و به‌کارگیری این عوامل نقش حیاتی در بقای سازمان‌ها ایفا می کند. هدف از این پژوهش بررسی نحوه تأثیرگذاری سرمایه‌ شهرتی و جو اخلاقی سازمان در ارتباط دی. ‌ان.‌ ای سازمانی و عملکرد سازمان است. برای این منظور، داده های موردنیاز از نمونه 320 نفری از کارکنان شعب بانک ملی در کلان شهر مشهد جمع آوری شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد جو اخلاقی ویکتور و کولن، شهرت سازمانی فامبران و وان ریل، عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه‌ محقق ساخته‌ دی. ان. ای سازمانی استفاده ‌شده است. روایی پرسشنامه‌ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن‌ها نیز بر اساس روش آلفای‌کرونباخ محاسبه و تأیید شده است. تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار SMART PLS صورت پذیرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می دهد که دی. ان. ای سازمانی تأثیر قابل‌توجهی در عملـکرد سازمان دارد و سرمایه شـهرتی نیز این ارتباط را میانجی گری می کند. همچنـین یافته های پژوهـش حاکی از این است که جو اخلافی سازمان، تأثیر دی. ان. ای سازمانی بر عملکرد سازمان در شعب بانک ملی را تعدیل می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#DNA سازمانی؛ عملکرد سازمان؛ سرمایه شهرتی؛ جو اخلاقی سازمان؛ مدل معادلات ساختاری.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)