پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمد پیران عقل [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]، ولی الله کاشانی [استاد مشاور]
چکیده: هدف از پژوهش‌ حاضـر هنجاریابی‌ پرسش نامه رفتار فروش اخلاقی می‌باشــد. روش انجام پژوهش‌ توصــیفی‌- تحلیلی‌ و از نوع کاربردی‌ اســـت‌. جامعه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ شـامل‌ کلیه‌ ورزشکاران بدنساز مرد و زن شهرستان مشهد است که حداقل در یک بازه زمانی مشخص(یک ماه) از خدمات یک باشگاه بدنسازی و پرورش اندام استفاده کرده باشند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. نمونه‌ی‌ آماری‌ با اســتناد به‌ روش کلاین‌ (١٩٩٤) براســاس تعداد گویه‌های‌ مقیاس برای‌ انجـام تحلیـل‌ عاملی‌ تأییـدی‌22٠ نفر انتخاب شـــد؛ ســـرانجام 220 پرســـش‌ نامه‌ کامل برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ مورد اسـتفاده قرار گرفت‌. ابزار پژوهش‌ پرسشنامه رفتار فروش اخلاقی بود که روایی‌ صـوری‌ و محتوایی‌ پرسـش‌ نامه‌ مورد تأیید ١٢ نفر از اسـاتید و متخصـصـان مدیریت‌ ورزش قرارگرفت‌. روایی‌ ســازه آن با تحلیل‌ عاملی‌ تأییدی‌ بررســی‌ شــد. پایایی‌ درونی‌ آن با ضـریب‌ آلفای‌ کرونباخ تأیید شـد. جمع‌آوری‌ اطلاعات هم به‌ صـــورت الکترونیکی‌ و هم به صورت میدانی‌ انجام گرفته‌ اسـت‌؛ به‌ طوری‌ که تعدادی‌ پرسـش‌ نامه‌ها از طریق‌ صـفحات مجازی‌ به‌ صـورت آنلاین‌ منتشـر و تعدادی به صورت میدانی در باشگاه های بدنسازی شهرستان مشهد توزیع گردید. نتایج‌ پژوهش‌ نشـان داد که‌ 7 گویه‌‌ مربوط به‌ متغیر رفتار فروش اخلاقی که‌ بر اسـاس تحلیل‌ عاملی‌ تأییدی‌ مورد بررســی‌ قرار گرفته‌ بود تأیید گردید. ســرانجام بر اســاس یافته‌های‌ حاصــل‌ از پژوهش‌ اطمینان حاصـل‌ گردید که‌ پرسشنامه رفتار فروش اخلاقی با 7 گویه از اعتبار و اسـتانداردهای‌ لازم برای‌ استفاده در رشته‌ مدیریت‌ ورزشی‌ برخوردار است‌.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلیدواژه ها: استاندارد سازی‌ #فروش اخلاقی #فروش غیر اخلاقی #باشگاه بدنسازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)