پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
همایون نصیری [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه های بدنسازی با نقش میانجی رضایتمندی بود. روش این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی و از طرح های همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر کاشان در نیمه اول سال 1400 تشکیل می‌دادند که تعداد آنها نامحدود بود. برای برآورد حجم نمونه از نرم‌افزار تعیین حجم نمونه جی پاور استفاده شد و 123 نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های کیفیت خدمات لیو (2008)، رضایتمندی مشتری درزی و بهات (2018) و تبلیغات دهان به دهان کیم (2008) جمع آوری گردید و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و رضایت مندی مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر کاشان تاثیر دارد و رضایتمندی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر کاشان تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد رضایتمندی نقش میانجی در رابطه بین کیفیت خدمات با تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر کاشان ندارد. بنابراین کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی تبلیغات دهان به دهان و رضایتمندی مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مشتریان را افزایش می دهند و می توان پیشنهاد داد که باشگاه های بدنسازی به منظور رضایت مشتریان و تبلیغات دهان به دهان کیفیت خدمات خود را بالاتر برده و به روز نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کیفیت خدمات #رضایتمندی مشتریان #تبلیغات دهان به دهان #باشگاه های بدنسازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)