پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
محمود عندلیب [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و طراحی مدلی برای اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی در کشورمان انجام گرفته است. در این تحقیق، با استفاده از مدلی که در سالهای 2000 و 2002 توسط زیتامل و همکاران وی طراحی شد، مدل اولیه تحقیق انتخاب و از آن برای اندازه گیری اولیه میزان رضایت مشتریان از ابعاد کیفیتی مختلف سیستم بانکداری اینترنتی استفاده گردید. بدین صورت که با استفاده از روش تحقیق کمی، پرسشنامه طراحی شده در بین نمونه ای از اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد توزیع و داده های تحقیق جمع آوری شد. پس از آن با استفاده از روشهای مناسب آماری، مدل اولیه تعدیل و مدل نهایی حاصل گردید. در نتیجه این تحقیق و مبتنی بر دادههای جمع آوری شده، 7 بعد کیفیتی برای اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی شناسایی شد. این ابعاد از قرار زیر می باشند: کارایی، اجرای تعهدات، امنیت و اعتبار، جذابیت و سهولت ارتباط، در دسترس بودن سیستم، جبران خسارت و پاسخگویی. علاوه بر این 22 آیتم برای اندازه گیری میزان رضایت مشتریان از ابعاد مذکور در نظر گرفته شد. در نهایت، با تحلیل آمار توصیفی حاصل از داده های تحقیق، میزان رضایت مشتریان از ابعاد کیفیتی مورد بررسی قرار گرفت و بر پایه آن توصیه هایی برای مدیران بانکها و همچنین محققینی که قصد ادامه و گسترش این تحقیق را دارند ارائه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خدمات بانکداری #کیفیت خدمات #مدل سروکوال #سیستم های آنلاین #کیفیت خدمات اینترنتی #ابزار E-SQ #رضایت مشتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)