پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
حامد کرمستجی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش با توجه به اهمیت کیفیت در صنعت هتلداری به بررسی تاثیر سبک رهبری بر کیفیت خدمات هتلداری پرداخته است. همچنین تاثیر ابعاد مختلف سبک رهبری را بر ابعاد مختلف کیفیت خدمات بررسی کرده است. علاوه بر آزمون فرضیات، سنجش کیفیت خدمات و سبک رهبری نیز به عنوان کار جانبی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از آن نظر که ارتباط بین متغیرهای تحقیق را در صنعت هتلداری به صورت تک تک می سنجد، جدید می باشد. جامعه آماری تحقیق، مشتریان و کارکنان هتل های واقع در شهرهای بندرعباس و قشم می باشد که 282 نفر از مشتریان و 131 نفر از کارکنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و جهت بررسی مدل از پرسش نامه هایی استاندارد استفاده شد که با نظر تعدادی از اساتید و با توجه به اقتضائات مکانی و فرهنگی ویرایش شد و روایی محتوای آن مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 17SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری مورد تایید قرار گرفتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سبک رهبری #کیفیت خدمات #هتلداری #خدمات هتلداری #ارائه خدمات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)