پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
احسان قربانی [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]، حمزه جمشیدی کهساری [استاد مشاور]
چکیده: امروزه سازمان ها به خوبی دریافته اند که به منظور موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در محیط رقابتی کسب و کار ، به داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند. مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار، تعریف شده است..هدف از مطالعه حاضر استقرار مدل مدیریت استعداد به منظور جانشین پروری از طریق روش PROMETHEE V (شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه) می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ پرداختن به موضوع شناسایی شایستگی های رهبری (شامل مولفه ها و ابعاد شایستگی ها) و ارائه الگویی برای توسعه شایستگی های رهبری (که روش های توسعه ای را مطرح می کند)، یک تحقیق کاربردی تلقی می شود. در بخش طراحی مدل شایستگی های رهبری و همچنین طراحی و تبیین مدل توسعه شایستگی های رهبری از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است؛ همچنین تحقیق حاضر از نظر نوع شناسی توصیفی، جز پژوهشهای پیمایشی می باشد. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته یا ترکیبی - کیفی و کمی – انجام می شود؛ به عبارتی در طراحی مدل از روش ها و استراتژی های کیفی و در مراحل ارزیابی و اعتباریابی مدل، داده های کمی گردآوری می شود.در بخش کیفی تحقیق از روش تئوری مفهوم سازی بنیادین کمتر ساختار یافته ترکه توسط گلیزر مطرح شده، انجام شده است.در انتها نیز روش های توسعه بر مبنای شایستگی ها با روش پرومته V رتبه بندی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت استعداد #شایستگی رهبری #توسعه رهبری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)