پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمد طارقی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: شرکت های دانش بنیان یکی از واقعیات تاثیر گذار این روزهای اقتصاد کشور هستند. در این شرکت ها محیط عمومی کار با بسیاری از موسسات و نهادهای خصوصی و دولتی کشور متفاوت است. این تفاوت ها عمدتا برخواسته از نوع خاص نیروی انسانی و مدل کسب و کار این شرکت ها است که ویژگی های متمایز کننده ای را باعث می شود. با توجه به اهمیت روز افزون شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور و نقش مهم نیروی انسانی با کیفیت در موفقیت این سازمان ها، در این تحقیق تاثیر نوآوری سازمانی بر مدیریت استعداد با نقش میانجی عامل هوش سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان و شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت های تابعه پارک علم و فناوری خراسان که تعداد آنها مطابق آمارهای رسمی در 256 شرکت موجود در حال حاضر پارک و برابر 1500 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، حجم نمونه آماری 305 نفر کارکنان و مدیران بودند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بود. مهمترین ابزار پژوهش، پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌ افزار SPSS ویراست 23 و AMOS18 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری سازمانی بر مدیریت استعداد با نقش میانجی هوش سازمانی تاثیر دارد. نوآوری سازمانی بر مدیریت استعداد تاثیر دارد. نوآوری سازمانی بر هوش سازمانی تاثیر دارد و هوش سازمانی بر مدیریت استعداد تاثیر دارد. همچنین، نوآوری سازمانی بر روی همه مولفه های مدیریت استعداد (جذب استعداد، ارزیابی و کشف استعداد، آموزش و توسعه استعداد و حفظ و نگهداشت استعداد) تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نوآوری سازمانی #مدیریت استعداد #هوش سازمانی #شرکت های دانش بنیان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)