پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
سید امیرحسین کاردانی اصفهانی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: سازمان ها به طور سنتی برای شکل دادن استراتژی سازمانی خود بر دانش درونی متکی بوده اند. البته آن ها اخیراً به منابع جدیدی از دانش روی آورده اند که در خارج از سازمان است. یکی از منابع مهم دانش سازمانی، مشتریان شرکت هستند زیرا آن ها نماینده منبعی از دانش می باشند که می تواند دیدگاه ها، نوآوری ها و ایده های جدیدی را که لزوماً درون سازمان یافت نمی شود ارائه نماید. هدف از این تحقیق درک نحوه و میزان به کارگیری دانش مشتری در نمایندگی های شرکت سایپا در سطح شهر اصفهان است. به همین منظور یک مطالعه موردی در این نمایندگی ها اصفهان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارمندان نمایندگی های شرکت سایپا در سطح شهر اصفهان هستند که جمعیتی حدود 400 نفر را بالغ می گردند. از این میان جامعه نمونه ای برابر با 83 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده و پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تأیید شده و مشتمل بر 30 سؤال و شامل سه بخش بود در میان آنان توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و انجام تحلیل های آماری، شش فرضیه موجود مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که ادراکات و باورهای کارمندان، یا در واقع همان فرهنگ سازمانی، نسبت به دانش مشتری مثبت است، مشتریان اطلاعات مفیدی را در زمینه های مختلف به سازمان ارائه می کنند، ولی اگر چه میزان به کارگیری عملی این دانش از سوی کارکنان در سطح معنی داری می باشد ولی این بخش از میانگین نسبتاً پایین تری نسبت به دو بخش دیگر برخوردار بوده و به نوعی می توان این گونه نتیجه گرفت که استفاده از دانش مشتری در شرکت سایپا آن طور که باید و شاید انجام نمی شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت دانش #مدیریت دانش مشتری #فرهنگ سازمانی #شرکت سایپا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)