پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
ابوالفضل لطفی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه نبرد شدید بر روی منابعی است که مزیت پایدار برای سازمان به ارمغان بیاورند، اصلی‌تـرین ایـن منابع، منابع انسانی مستعد نامیده می‌شود. جذب، بکارگیری، توسعه و حفظ افراد با استعداد یکی از وظایف راهبـردی مـدیریت بـه خصوص در سازمان هایی چون صنعت نفت است که مشاغل حرفه‌ای دارند. در این پژوهش سعی شده است با بهره گیری از رویکرد پویایی سیستم‌ها و روش جزیه و تحلیل علّی– معلولی چگونگی فرآیند مدیریت استعداد در شرکت نفت فلات قاره ایران مدل‌سازی شود و وضعیت موجود و مطلوب آن در بازه زمانی حال تا آینده شناسایی شود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی – توصیفی است. برای برای جمع‌آوری داده‌ها و تدوین مدل علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای با مدیران، سرپرستان و جمعی از مستعدین سازمان مصاحبه نیمه‌ساختار یافته انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد فرآیند مدیریت استعداد به ترتیب در قسمت جذب، بکارگیری، حفظ و سپس توسعه مناسب است و بیشترین ضعف در قسمت توسعه نیروی مستعد در این سازمان است. همچنین در جهت شفاف ساختن وضعیت استعداد‌ها سناریوهایی تدوین شد که کارایی شرکت نفت فلات قاره و فروش این شرکت را با تعداد نیروی مستعد و هزینه‌های مرتبط با این نیروها مرتبط کرد. نتایج نشان داد استفاده از راهبرد جایگزینی نیروی مستعد و همچنین استفاده از سبک‌های رهبری نوین مانند سبک رهبری مربیگری بیشترین تاثیر را در وضعیت مدیریت استعداد خواهند داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت استعداد #منابع انسانی #پویاشناسی سیستم #شرکت فلات قاره ایران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)