پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سید علی حسینی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: نیروی انسانی از مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه‌های یک سازمان بشمار می‌رود و سازمان‌ها بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد و با کیفیت نمی‌تواند به موفقیت و پیشرفت برسند.امروزه ساختارهای افقی سازمان‌ها و روند یکنواخت در زندگی کاری افراد باعث می‌شود تا افراد کمتر بتوانند از تمامی‌توانایی‌های خود بهره ببرند و این زمینه را برای فلات زدگی شغلی افراد ایجاد می‌کند و در نتیجه مانعی در برابر پیشرفت سازمان‌ها محسوب می‌شود.به همین منظور در این تحقیق تاثیر هوش اجتماعی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی مورد بررسی قرار گرفت.روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی – همبستگی بود.جامعه آماری تحقیق کارمندان ستاد مرکزی شرکت ملی گاز استان گلستان و تعداد کارمندان 109 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه آماری تعداد 85 نفر از کارکنان ستاد مرکزی بودند.مهم ترین ابزار پژوهش پرسشنامه بود و روش جمع اوری اطلاعات بصورت میدانی و کتابخانه‌ای بود.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و Smart PLS استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد که هوش اجتماعی و سرمایه روانشناختی با فلات زدگی شغلی کارکنان رابطه معکوس و معنی داری دارد.همچنین هوش اجتماعی بر سرمایه روانشناختی کارکنان تاثیر مستقیم و مثبت دارد.همچنین سرمایه روانشناختی در رابطه بین هوش اجتماعی و کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان نقش میانجی ایفا می‌کند.به عبارت دیگر هر چه میزان هوش اجتماعی و سرمایه روانشناختی در بین کارکنان افزایش پیدا کند می‌تواند فلات زدگی شغلی کارکنان را کاهش دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایه روانشناختی #هوش اجتماعی #فلات زدگی #شرکت ملی گاز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)